Sprawdzian z imiesłowowego równoważnika zdania
Dzięki Ani zrozumiesz, co kryje się pod tą skomplikowaną nazwą.. Na wykresie imiesłowowy równoważnik zdania zaznaczyamy linią falistą.. Uczeń nie sądził, ze napisawszy takie długie wypracowanie, otrzyma tak słabą ocenę.Ogólna zasada interpunkcji dla zdań złożonych z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Przecinek stawia się nawet wówczas, gdy równoważnik ten jest jednym wyrazem bez określeń: Idąc, rozmawiali.Druga zasada poprawnego użycia imiesłowowego równoważnika zdania wymaga - w zależności od typu imiesłowu - jednoczesności lub uprzedniości czynności wyrażanych przez równoważnik i zdanie główne.. (najpierw spakcwa!, patern zamówil) (przysłówkowy uprzedni)dotyczącej użycia imiesłowowego równoważnika zdań z 1994 roku.. Oto przykłady zdań złożonych podrzędnie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: Idąc do szkoły, zgubiłam plecak.. Przykłady użycia: Czekając w umówionym miejscu, dziewczyna spoglądała na zegarek.. ]Wypowiedzenie - to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów, która zawiera zrozumiałą informację.. Zastępuje zdanie podrzędne z osobową formą czasownika.. Polega na oddzielaniu przecinkiem równoważnika od innych części zdania: Idąc ulicą, zachowywali się hałaśliwie.. W testach z imiesłowowymi równoważnikami zdań możemy spotkać się w sposób następujący: albo musimy rozpoznać je w zdaniu złożonym i zrobić odpowiedni wykres,- Kamil jest podmiotem, a więc nie może należeć do imiesłowowego równoważnika zdania..

Rozumiem, że ...Imiesłowowy równoważnik zdania.

(imię, nazwisko, klasa) SPRAWDZIAN ZE ZNAJOMOŚCI IMIESŁOWÓW.. Napisawszy do brata list, pobiegłem z nim na pocztę.. Konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi nigdy nie występują samodzielnie, wchodzą w skład wypowiedzenia złożonego, które nazywamy wtedy wypowiedzeniem złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania.W połączeniu z drugim zdaniem składowym tworzą wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności przekształcania zdania podrzędnego na zdanie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Jeśli chcesz wprowadzić różne podmioty, musisz posłużyć się formami czasownika, rezygnując z użycia imiesłowu przysłówkowego.. Imiesłów przysłówkowy w zdaniu z dwoma czasami.. Podręcznik, s. 97-98 1.. Ćwiczenia do wykonania w zeszycie.. Wiele mówiono o tym chłopcu, który nie ucząc się wcale, przeszedł jednak do następnej klasy.. Gdy nowy dom był już gotowy, rodzina postanowiła się wprowadzić.W wypowiedzeniu złożonym imiesłowowy równoważnik zdania ma zawsze pozycję podrzędną.. d) Odkąd tu zamieszkała, uspokoiła się.. czytał.. Przekształć każde z podanych wypowiedzeń pojedynczych: - w wypowiedzenie podrzędnie złożone okolicznikowe, - w wypowiedzenie podrzędnie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, - w wypowiedzenie współrzędnie złożone..

Znam zasady poprawnego stosowania imiesłowowego równoważnika zdania.

Szczególnym rodzajem równoważnika zdania jest imiesłowowy równoważnik zdania , w którym występuje imiesłów przysłówkowy współczesny albo imiesłów przysłówkowy .Za sprawą użycia imiesłowowego równoważnika zacierają się relacje logiczne między wypowiedzeniami składowymi.. Równoważnik zdania z imiesłowem współczesnym - a z takim mamy do czynienia w przytoczonym wypowiedzeniu - może być użyty .Równoważnik zdania jest wyrazem lub ciągiem wyrazów nie posiadającym osobowej formy czasownika (orzeczenia) jednak oddającym ten sam sens wypowiedzi co zdanie.. Przeczytawszy cykl powieści Alfreda Szklarskiego, postanowił zostaćNa pierwszy rzut oka termin "imiesłowowy równoważnik zdania" może przyprawiać o ból głowy.. - Jeśli imiesłów znajduje się na początku lub na końcu wypowiedzenia możemy postawić tylko jeden przecinek.Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy II gimnazjum lub klasy III jako utrwalenie i powtórzenie materiału przed testem egzaminacyjnym.. - W której formie łatwiej popełnić błąd?. Zapytano nas również o to, czy możliwe jest poprawne zastosowanie imiesłowu przysłówkowego w zdaniu z dwoma czasami, np. przeszłym i teraźniejszym..

Taką konstrukcję nazywamy imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Wspólne wykonywanie ćwiczeń: podręcznik - zad.1,2 oraz 3 Temat: Zdrowie jako wartość- bajka Ignacego Krasickiego pt." Człowiek i zdrowie".Nie oddziela się przecinkiem imiesłowowego równoważnika zdania, jeżeli występuje on bezpośrednio po spójniku lub zaimku.. Kamil (co robił?). Jaki z tego wniosek?. Umywszy ręce, poszłam do pokoju.. Centrum imiesłowowego równoważnika zdania stanowią najczęściej imiesłowy przysłówkowe, czyli nieodmienne, zakończone na -ąc i tworzone3 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego celu 7 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego czasu.. Najnow-sze wydawnictwa poprawnościowe opierają się na teoriach wprowadzonych właśnie przez Jadacką.. Imiesłowowy równoważnik zdania zaznaczamy linią falowaną.Potrafię poprawnie zastosować różne typy imiesłowów w zdaniach.. c) Zmęczyłam się tańcem, więc wyszedłem na taras.. (jednoczeSnie pahowa} i myŠla\) Spahowowsgy wo!izki, zamówii taksówke.. lub równoważnikami zdań: Muszę wychodzić, bo już za piętnaście piąta.. Wypowiedzenia z równowaŽnikiem zdania: PûkvjýE wcji7ki, mys/oì o podrtžy.. Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą, a kończy kropką, wykrzyknikiem, znakiem zapytania lub wielokropkiem.. Wypowiedzenie dzielimy na: - zdanie (z orzeczeniem) - równoważnik zdania (bez orzeczenia) - zawiadomienie Orzeczenie - to główna część zdania.Imiesłowowy równowanik zdania to..

Zapoznanie się z informacjami na temat imiesłowowego równoważnika zdania.

Poprawnie stosuję imiesłowowy równoważnik zdania i rozumiem jego funkcje; przekształcam go na zdanie złożone i odwrotnie.. b) I to jest rozwiązanie, jakie było nam potrzebne.. Równoważnik zdania, w którym występuje imiesłów przysłówkowy- współczesny lub uprzedni - nazywa10) Wskaż zdanie złożone współrzędnie.. np: Zapomniawszy o bożym świecie, beztrosko wałęsaliśmy sie po .Wypowiedzenia podrzędne w wypowiedzeniach złożonych mogą być zdaniami: Założyłem spodnie, które kupiłem wczoraj.. Żeby przekształcić zdanie złożone: „Słuchał jej opowieści i nie mógł w nie uwierzyć" w konstrukcję składniową z imiesłowowym równoważnikiem zdania, zastosujesz: A. imiesłów przymiotnikowy czynny B. imiesłów przymiotnikowy bierny C. imiesłów przysłówkowy współczesny D. imiesłów przysłówkowy uprzedniThis quiz is incomplete!. Na wykresie imiesłowowy równoważnik zdania zawsze umieścimy „na dole", ponieważ jest on zawsze podrzędny w stosunku do zdania, którego jest określeniem.. W zakresie imiesłowowych równoważników zdań często zdarzają się błędy wynikające głównie z nieznajomości dwóch podstawowych zasad ich stosowania, a mianowicie: zasady tożsamości podmiotów zasady jednoczesności lub uprzedniości czynności - w zdaniu głównym i w równoważniku zdania.Temat: Powtórzenie wiadomości na temat imiesłowowego równoważnika zdania.. Kasia, idąc do szkoły, zgubiła plecak.W języku polskim funkcję równoważnika w zdaniu złożonym pełnią imiesłowy przysłówkowe wraz z wyrazami je określającymi.. [odpowiedź: Łatwiej popełnić błąd w formie z imiesłowem, dlatego trzeba dokładnie analizować zdania złożone z podrzędnym imiesłowowym równoważnikiem zdania.]. Oto notatka, którą zrobiła Wasza koleżanka Martyna Heyser.Informacje na temat imiesłowowego równoważnika zdania są też w podręczniku str.167- przeczytajcie.. 11) Wskaż wypowiedzenie, w którym nie znajdziesz imiesłowowego równoważnika zdania.Imiesłowowego równoważnika zdania.]. Ćwiczenie 1 W podanych zdaniach podkreśl imiesłowowe równoważniki zdania.. Będąc w Warszawie, zwiedziła Stare Miasto.. Imiesłowowe równoważniki zdania możemy wyodrębnić z wypowiedzi wówczas, gdy orzeczenie w zdaniu podrzędnym zastąpione zostało przez imiesłów (a więc nie „piszę", a „pisząc"): Zdanie nadrzędne: Janek zapomniał o sprawdzianie, Zdanie podrzędne: grając w nową grę.Temat: Poprawne użycie imiesłowowego równoważnika zdania.. Jest to konstrukcja, która składa się z imiesłowu przysłówkowego + określeń.. równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym oraz wyrazami określającymi ten imiesłów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt